Page:乾隆西安府志-34.djvu/32

此页尚未校对


昭帝平陵昭帝紀元平元年六月壬申葬平陵黃圖平陵

去茂陵十里帝初作壽陵石槨廣一丈二尺長二丈五尺

無得起墳陵東北作廡長三丈五步外爲小厨裁足祠祀

萬年之後掃地而祭漢外戚傳孝昭上官皇后凡立四十

七年建昭二年崩合葬平陵陝甘資政錄在今縣東北十

五里新莊村乾隆乙未年修

 按河南通志漢昭帝陵在洛陽縣城東平落保昭帝崩

 於長安無葬洛陽之事通志誤

元帝渭陵漢元帝紀永光四年冬十月以渭城壽陵亭部

原上爲初陵

詔勿從有司所奏遷徙郡國百姓以奉園陵竟寧元年