Page:乾隆西安府志-34.djvu/34

此页尚未校对


壞渭陵延陵園陵罘罳曰母使民復思也又以黑色洿其

周垣外戚傳孝成班偼伃失寵退處東宫至成帝崩充奉

園陵薨因葬園中又孝成許皇后立十四年而廢在昭臺

歲餘還徙長定宫後九年賜藥自殺葬延陵交道廐西陝

甘資政錄在今縣西北十里石村乾隆乙未年修

哀帝義陵漢哀帝紀建平二年七月以渭城西北原上永

陵亭部爲初陵勿徙郡國民使得自安元壽二年秋九月

壬寅葬義陵平帝紀元始元年詔義陵民冡不妨殿中者

勿發陝甘資政錄在今縣西八里底王村乾隆乙未年修

平帝康陵漢平帝紀元始五年冬十二月葬康陵陝甘資

政錄在今縣西北二十五里雙陵寨乾隆乙未年修