Page:乾隆西安府志-34.djvu/52

此页尚未校对


西安府志卷第六十四

  古蹟志下陵墓

後秦姚萇墓高陵志在縣西北十里積灰爲之方幾一里

俗稱灰堆坡子興墓在縣東五里大紀村東十六國春秋

萇葬原陵興葬偶陵高陵

北魏

周惠逹墓石墨鐫華周惠逹碑額書魏故司空匡穆周公

之碑銘咸陽

孝武帝孝陵北史孝武本紀永熙三年崩殯於草堂佛寺

十餘年乃葬雲陵長安志陵崇六丈周一百二歩陝甘資