Page:乾隆西安府志-34.djvu/63

此页尚未校对


李乂墓蘇頲中山郡公神道碑乂趙房子人爵中山郡開

國公紫微侍郎開元丙辰薨於京師宣陽里第贈黃門監

考行曰貞以其夏卜葬細柳原東北望帝京二十有五里

韋虛心墓孫逖韋公神道碑虛心京兆杜陵人東都留守

開元二十九年薨於東都賜謚曰貞明年葬於京兆高

陽原祔先塋

茹義忠墓張賁然茹公神道碑義忠雁門人累遷忠武將

天寶元年六月薨於京兆長安縣太和里私第卽以其

年七月葬於永平鄉阿房殿之墟

李光弼母墓唐李光弼傳光弼母韓國太夫人二子莭制

皆一品葬長安南原將相奠祭凡四十四幄時以爲榮