Page:乾隆西安府志-34.djvu/64

此页尚未校对


貞順皇后敬陵馮志在縣東四十里唐后妃傳元宗貞順

皇后武氏恒安王武攸止女進冊惠妃薨年四十餘贈皇

后及謚葬敬陵舊唐書貞順皇后開元二十五年巳下咸寧

韋太后福陵唐后妃傳穆宗宣懿皇后韋氏生武宗長慶

時冊爲妃武宗立追冊爲皇太后上尊謚名所葬園曰福

陵陝甘資政錄在今縣東二十五里邵平店乾隆乙未

鼂太后慶陵唐后妃傳宣宗元昭皇后鼂氏大中中薨贈

昭容后生鄆王及卽位是爲懿宗追冊爲皇太后上尊謚

自建陵曰慶陵陝甘資政錄在今縣東二十五里邵平店

乾隆乙未年修