Page:乾隆西安府志-34.djvu/71

此页尚未校对


人爵東海郡公開元十七年薨於長安攽政里私第與夫

人故南陽郡夫人合葬於萬年縣少陵原

韋鈞墓韓休韋公神道碑鈞杜陵人開元十一年終漢州

官舍贈邠州刺史十二年遷窆萬年縣鴻固鄉先塋

韋抗墓蘇頲韋公神道碑抗以刑部尙書鎭洛開元十四

年八月薨於洛卜葬京城東南少陵原

柳嘉泰墓郭訥柳公神道碑嘉泰河東解人明威將軍上

柱國開元二十七年終於長安開化里窆於萬年洪固之

李少康墓獨狐及李公神道碑少康高祖五代孫天寶元

年攺宋州爲睢陽命公爲太守三年薨明年遷葬於京兆