Page:乾隆西安府志-34.djvu/89

此页尚未校对


政錄在今縣東北三十里浮陽鄉乾隆乙未年修

于志寧墓令狐德棻于公墓碑麟德二年薨於東都安衆

里之第乾封元年葬雍州三原縣萬壽鄉淸池里

李孝同墓通志在縣北原上諸葛思禎書李公墓碑公諱

孝同右衛將軍淄川縣公以總章二年十一月薨於京都

永安里第咸亨元年五月歸窆於舊塋

于大猷墓通志在縣長坳頭明堂令于公墓碑公諱大猷

謚曰獻聖歴二年除雍州明堂縣令三年七月終於萬年

縣常樂里私第夫人李氏合葬於三原縣萬壽鄉長坳之

先塋

臧懷恪墓顔眞卿臧公神道碑懷恪官右武衛將軍開元