Page:乾隆西安府志-34.djvu/96

此页尚未校对


 中本非著籍祖墓不應在秦

符令竒墓陝甘資政錄在縣西北八里薄臺川子輔國將

軍璘從葬乾隆乙未年修

李楷洛墓陝甘資政錄在縣西北三十里覓子店子光弼

墓亦相近乾隆乙未年修

 按李薊公墓通志附入富平迷塜乾隆乙未中丞畢公

 大修歴代陵墓於縣境土中得楊炎撰神道碑一云楷

 洛封冀郡開國公薨於靈州師次明年詔葬於富平檀

 山知薊公之墓尙在檀山與光弼墓相近因飭加修䕶

 至通志云光弼弟光進墓亦相近今轉迷失冡次無從

 訪証