Page:乾隆西安府志-35.djvu/20

此页尚未校对


家焉生大忠大防大鈞大臨舊有墓十五明成化十九年

知縣劉震封樹萬歴三十一年知縣王邦才勘復侵地共

得三十六畝四界石存范育吕大鈞墓表元封五年六月

吕君和叔卒九月從葬驪山之趾先大夫墓明戴珊新建

吕氏祠記縣北五里許號吕氏莊芸閣寺北十餘墓偏西

南就平有廢阯鄉人率知爲吕氏故物乃檄知縣劉震復

其墓卽廢阯作祠堂張士佩重修四獻祠記四獻祠依墓

墓廣二十畝祠廣十有四畝而墳祠之壖祭田寓焉陝甘

資政錄乾隆乙未年修藍田

宼凖墓陝甘資政錄在渭南縣東北七十里棠村乾隆乙

未年修渭南