Page:乾隆西安府志-38.djvu/105

此页尚未校对


 華夷圖 阜昌七年十月

京兆路府學公據 正書 至元十三年十二月 刻劉

處士墓碣上方

重立文廟諸碑記 孟文昌𢰅 駱天驤正書 至元十

四年正月 刻劉處士墓碣下方

加封至聖文宣王碑 趙世延𢰅并正書 皇慶二年

月 在孔廟

奉元路重修廟學記 虞集𢰅 王守誠正書 至正六

年十月 在孔廟

重修宣聖廟記并陰 董立𢰅 張冲八分書 至正二