Page:乾隆西安府志-38.djvu/112

此页尚未校对


 額但檀法師碑行書此碑審視畧辨正書嘗係進法師

 塔銘金石文字記云陳光𢰅釋智詳書開元二十五年

 七月立

尊勝陀羅尼經幢 正書 天寳十一載十二月 在開

元寺

元奘塔銘 劉軻𢰅 釋建初行書 開成四年四月

在興敎寺

基公塔銘 李宏度𢰅 釋建初行書 開成四年五月

 在興敎寺

陀羅尼經幢 正書 在慈恩寺塔内

陀羅尼經幢 正書 在香城寺