Page:乾隆西安府志-38.djvu/80

此頁尚未校對


于考証事蹟品量文辭覽者當自得之不復綴錄云

 西安府

繹山刻石 篆書 在西安府孔廟後碑林

 按秦皇廵行天下凡六刻石繹山最先史記獨無此文

 何也少陵云繹山之碑野火焚棗木傳刻肥失眞此爲

 南唐徐鉉所摹不知岀于何本宋淳化四年八月鄭文

 寶刻

千字文 梁周興嗣集 釋智永正草二體書 在孔廟

 按千文眞蹟舊藏長安崔氏宋大觀已丑薛氏嗣昌摹