Page:乾隆西安府志-38.djvu/82

此页尚未校对


尼法琬碑 釋承遠𢰅 劉欽且正書 景龍三年五月

 在碑林

吳文墓銘 釋大雅集晉王羲之行書 開元九年十月

 在碑林

 按墓銘明萬歴末浚西安府城南壕得之失其上截𢰅

 文名氏不復可攷

御史臺精舍碑 崔湜𢰅 梁昇卿八分書 開元十一

年 在碑林

御史臺精舍碑陰及碑額兩側題名

 按碑陰題名表上格有侍御史並内供奉盧懷愼等名

 中格有殿中侍御史並内供奉崔湜等名下格有監察