Page:乾隆西安府志-38.djvu/95

此页尚未校对


勅内莊宅使牒 正書 大中五年正月

比邱正言䟽 正書

 按䟽牒並刻元秘塔碑後金石文字記作大中六年

 月誤

魏公先廟碑 崔絢𢰅 柳公權正書 大中六年十一

月在布政使司署

吏部題名石幢 正書 大中十一年十一月 在孔廟

肚痛帖 張旭𢰅并草書 在碑林

千字文斷石 張旭草書 在碑林

心經 草書 在碑林

 按張說心經贊序秘書少監駙馬都尉鄭萬鈞學有傳