Page:乾隆西安府志-39.djvu/18

此页尚未校对


尹文撡碑 員半千𢰅 八分書 在樓觀

 按石墨鎸華碑不著姓名元朝翻刻

上淸宫詞 蘇軾𢰅并行書 在縣學

樓觀詩 蘇軾𢰅并行書 刻宗聖觀記碑側

仙遊塔題名 蘇軾草書 在塔上

第一山三字 米芾行書 在說經臺

道德經 高翿篆書 在說經臺

 按碑末書乙卯十月攷延祐二年爲乙卯但李道謙䟦

 云至元辛卯刻石乃世祖二十八年轉在仁宗之先此