Page:乾隆西安府志-39.djvu/42

此页尚未校对


古今注䝉恬始作秦筆枯木爲管鹿毛爲柱羊毛爲被所

謂蒼毫也巳下食貨物産拾遺

冊府元龜光武在長安時與宋佑共買蜜合藥帝追念之

賜估蜜數顧問何如在長安共買蜜乎

唐闕史藍田歲貢冰常在冬杪如藍水不冰則主吏宣命

以祭一夕而成

過庭錄邵伯恭侍郞守長安旣去以書抵親識曰自去長

安惟酥梨笋時復在念

黃圖元始四年起明堂辟雍爲博士舍三十區爲㑹巿列

槐樹數百行諸生朔望會此市各持其郡所岀貨物及經

書傳記相與買賣論議樹下侃侃誾誾巳下學校風俗拾遺