Page:乾隆西安府志-39.djvu/44

此页尚未校对


則敎訓童稚以給衣食但書種不絕足矣能布衣草履以

事農圃足跡不至城市大是佳事關中村落有魏鄭公莊

諸孫皆爲農張浮休過之云兒曹不識字耕鑿魏公莊仕

宦不可常不仕則農可無憾也但切不可廹於衣食爲市

井小人

珍珠般天下有九福秦隴鞍馬福

西京雜記哀城街道有執金吾曉瞑傳呼以禁夜行惟正

月十五夜敇許弛禁前後各一日謂之放夜

開天遺事開元二十三年正月御五鳯樓錫宴命三百里

內刺史縣令帥所部音樂集於樓下各較勝負

開天遺事都中正月十五日造麵蠒以官位帖子卜官位