Page:乾隆西安府志-40.djvu/30

此页尚未校对


觀榭帳帟什器不徙而供膏腴列墅疆畛相望名妹異伎

禁中不逮李少良上書詆其醜狀載怒殺少良帝積怒大

歷十二年詔收載賜死

嘉話錄元載于萬年縣佛堂子巾謁主官乞一快死主者

曰相公今受些子汚泥不恠也乃脫穢韈塞其口而死

内常侍孫常楷碑常楷涇陽人釋褐內侍伯遷文林郞内

謁者監賜緋魚袋轉朝議郞內給事上柆國特加朝散大

夫擢授內常侍貞元五年卒性慈惠尤深𧰼敎歸全之日

恍如先知猶子朝議大夫內侍省內給事上柱國充慶州

監軍榮義舊唐書貞元十五年孫榮義爲右軍中尉怙寵

驕恣貪利冒寵之徒多附麗之唐書榮義歷右武衞大將