Page:乾隆西安府志-41.djvu/68

此页尚未校对


堅誅之雕臨刑上疏稱得之于京兆劉湛後以其言有徵

追贈光祿大夫

苻堅載記彗星掃東井

苻堅傳太元十年慕容冲進逼長安大饑人民相食有羣

烏數萬鳴於長安城上其聲甚悲

車頻秦書苻堅建元十二年高陸縣民穿井得龜堅以石

爲池養之十六年死取其骨以問吉凶名爲客龜太卜佐

高夣客龜言我將歸江南不遇死於秦曾於夣中自解曰

龜三萬六千歲而終終必亡國之徵也爲謝元破於淮淝

自縊新城浮圖中秦祚因卽淪矣

姚興載記靈臺令張泉言於興曰熒惑入東井旬紀而返