Page:乾隆西安府志-41.djvu/69

此页尚未校对


未餘月復來守心王者惡之宜修仁虛巳以答天譴正旦

興朝羣臣於太極前殿沙門賀僧慟哭不能自勝衆咸恠

靈徵志高祖承明元年九月京兆民獻玉璧一𩀱文色炳

煥王者賢良美德則至

靈徵志高祖太和元年六月長安鎭獻玉印一上有龜紐

下有文字色甚鮮白有殊常玉

隋文帝紀開皇元年三月辛巳宣仁門槐樹連理衆枝內

隋唐佳話京城南隅芙蓉園本曲江園隋文帝以曲名不

正詔攺之