Page:乾隆西安府志-41.djvu/74

此页尚未校对


天樞下置鐵山銅龍負戴獅子麒麟圍繞上有雲龍以托

火珠高一丈圍三丈金彩熒煌光侔日月至開元中詔毁

天樞發卒鎔爍彌月不盡先有謡云一條絲線挽天樞言

其不久也天樞之北韋庻人繼造一臺先此毁拆

通鑑初則天世長安城東隅民王純家井溢浸成大池數

十頃號隆慶池相王子五王列第於其北望者言常欝欝

有王氣比日尤盛上幸隆慶池結綵爲樓宴侍臣泛舟戲

象以厭之

五行志武后延載元年九月內出梨華一枝示宰相萬木

揺落而生華陰陽黷也

五行志武后神功元年二月庚子有人入端門又入則天