Page:乾隆西安府志-42.djvu/49

此页尚未校对


在上林苑便對有得鳥者義甫進詩曰日裡陽朝彩琴中

半夜啼上林如許樹不借一枝棲上笑曰朕今以全樹借

文昌雜録景龍四年八日立春上令侍臣迎春内出彩花

樹人賜一枝令學士賦詩

唐李適傳景龍中凡天子饗會游豫宰相及學士得從春

幸黎園並渭水袚除則賜細柳圈辟癘夏宴蒲萄園賜朱

櫻秋登慈恩浮圖獻菊花酒稱壽冬幸新豐歴白鹿觀上

驪山賜浴湯池給香粉蘭澤帝有所感卽賦詩學士皆屬

全唐詩話中宗正月晦日幸昆明池賦詩羣臣應制百餘