Page:乾隆西安府志-42.djvu/79

此页尚未校对


墓志趙造撰蕭睦正書會昌四年在龍首原陀羅尼幢正書一咸通二年乾符元年並在咸寧

臥龍陀羅尼幢乾符六年咸寧牛頭寺吳承泌墓志裴廷裕撰行書乾符二年在咸

寧田家灣進法師塔銘陳光撰釋智詳正書在城南實際寺田尊師碑 光書在富平美原

宋石刻十一浴室院牒正書太平興國三年在興平下刻使帖縣帖各一泰寧

宮牒正書大中祥符四年在渭南南門外陳繹題名行書熙寧三年渭南王忠嗣碑陰王臨

題名行書熙寧庚戌在王忠嗣碑陰梵書唵字賛太宗賛釋顯俊正書在臥龍寺李英公

碑陰記游師雄撰黎持正書元祐四年在碑後利公塔銘趙宗輔撰釋道雅正書元符二年

修鳩摩羅什塔亭記𡩋祖武撰八分書元符三年在草堂寺凈相寺橙軒

彭廸明正書崇寧壬午在興平建安黃公詩束長孺正書崇寧丙戌在咸陽署大觀聖

作之碑行書大觀二年刻賀若誼碑陰金石刻三重立泰寧宫記喬逄辰撰王仲

成正書正隆四年在渭南南門外靈泉觀記楊峻撰劉光正書大定二十五年在同官泰寧宮