Page:嘉靖贛州府志.pdf/289

此页尚未校对


 申明亭 旌善亭俱府前衢東

 逓運所府城外水西驛左洪武五年知府鄒奕建正德巳邜知府邢珣脩設官大使

 一員吏司一人

 驛二水西府西門外元爲站洪武初攺今名知府陳璧建嘉靖乙未王都御史浚委經歷塵昻

 攸鎮府北雲泉鄉元爲站洪武初攺爲驛各設官驛丞一員驛吏一

 人

 贛縣署府東百有八十武周九十五𠀋廣五十五𠀋袤殺廣五之二初在白家嶺宋嘉定癸酉

 乙亥邑人張𩔰文建元大德乙亥攺卜今治至順壬辰秋緫管大中教化的新之戊戌又火 國朝洪武

 甲辰知縣崔天錫重建丙辰知縣陸賢又撤而新之弘治辛亥知縣黃世忠重建嘉靖壬午知縣何正重

 中爲堂曰忠愛後爲堂曰皆春又後爲知縣廨中