Page:嘉靖贛州府志.pdf/59

此页尚未校对


 三年始罷置南康郡領縣五贛𩁹都平固南康揭陽吳平固卽平陽南康卽

 惠帝元康元年割南康隷江州東晉永和五年

 守高琰始築城章貢二水間卽今郡治南宋順帝昇

 明初置南康國義熈七年徙贛縣東齊仍置郡梁元

 帝承聖元年復徙舊治陳因之隋開皇九年平陳攺

 置虔州取虔化水名焬帝大業初廢州復爲南康郡領縣

 四贛虔化𩁹都南康隋末林士弘據唐高祖武德五年復爲

 虔州領縣如隋隷洪州總管府太宗貞觀元年隷江

 南道天下析爲十道高宗永淳元年析南康置南安縣中宗神龍元年陞縣之大庾鎭爲縣

 宗開元二十一年置十五採訪使檢察非法如漢刺史之職虔隷