Page:嘉靖贛州府志.pdf/598

此页尚未校对


 如之竟哀毁以死王都御史守仁檄知縣嚴鑾𥙊其墓榜孝子門旌之

 信豐

 興國

宋蕭行可大觀三年賈安宅榜進士以孝行稱爲豫章校官秩滿歸裝蕭然淳熈戊戌知縣楊丕

 建孝行坊表之

國朝凌汝祥家貧力耕飬母母没廬墓啜粥凢三年不反𥝠室朝夕哀哭不輟永豐羅倫書慰之

 知縣章廷圭作詩嘉其孝云吕承廣事父至孝母盲出入親扶之寒則令妻温被褥母沒臨塟

 大雨雪廣泣訴忽霽僉謂孝感所致見舊志吕鎻住叔素事父太常卿仲善甚孝父没偕弟叔

 熈叔寅廬墓母沒亦如之事 聞旌表

 㑹昌 安遠