Page:嘉靖贛州府志.pdf/60

此页尚未校对


 江南西道江南析東西道天寳元年攺南康郡併南康縣爲信豐

 宗乾元二年又攺虔州德宗貞元四年析𩁹都置安

 遠領縣七贛虔化南康𩁹都信豐大庾安遠隷江南道憲宗元和六

 第爲上州懿宗咸通七年陞節鎭號百勝軍五代

 時僞吳楊隆演遣劉信破虔州武義二年攺節度使

 後唐長興二年取吳置昭信軍節度析置瑞金龍南石城保大中復

 置上宋太祖開寳八年曹彬平江南仍爲昭信軍太

 宗太平興國中置㑹昌興國領縣十有三淳化元年

 八月割上猶大庾南康置南安軍𡽪宗大觀元年

 爲望郡高宗紹興二十三年復攺虔州曰贛州校書郎董