Page:嘉靖贛州府志.pdf/63

此页尚未校对


國朝攺路曰府贑縣隷焉地方三百七十五里廣百有十里袤

 二百有六十五里東𩁹都東南𩁹都南信豐西南南康隷南

 西南康西北龍泉北萬安東北興國

 𩁹都距府東百有五十里漢高六年遣灌嬰置縣于

 東溪北有𩁹山故名𩁹都隷豫章郡吳爲廬陵南部

 都尉嘉禾五年割邑東北地置掲陽縣晉隷南康郡宋攺郡曰國齊

 復曰郡縣隷如故陳永定二年徙縣大昌村隋大業

 九年再徙東溪唐武德五年再徙大昌貞觀五年

 於洪水安撫使任懐玉議徙今治五代以來縣名悉

 因漢貞元四年析邑南三鄉置安逺天祐元年析縣之六鄉于九洲鎮置㑹昌及益瑞金