Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-01.djvu/149

此页尚未校对


  杖錫道中用張憲使韻

  又用曰仁韻

  書杖錫寺

  滁州詩三十六首正德癸酉年到太僕寺作

  梧桐江用韻

  林間睡起

  贈熊彰歸

  别易仲

  送守中至龍盤山中