Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-08.djvu/202

此页尚未校对


二毫三絲一忽九㣲行令起觧間随據該府呈奉

巡撫江西等處地方都察院右副都御史陳金批

㸔得該府連年用兵之費𠩄積不多近又定擬除

减𠩄入亦少况地方盗賊不時竊𤼵别無堪動錢

糧将餘剰稅銀暫且存留在庫以俻軍餉等因已

該前兵備副使陳良珊将自正徳六年十一月二

十七日立厰抽分起至正徳十二年終止造冊差

舎人王𪔂續該本職将正徳十一年正月起至本

年十二月終止造冊差舎人屠賢各奏繳訖本年