Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-08.djvu/94

此页尚未校对


王文成公全書卷之十一

  别録三 奏䟽

 奏䟽三

  乞休致䟽 正徳十三年三月𥘉四日

臣以菲才遭逢 明盛荷蒙 陛下滌垢掩瑕曲

成噐使旣寛尸素之誅復冐清𩔰之職增其禄秩

假以賞罰念其行事之難授以提督之任言行計

聴感激 深㤙毎思捐󠄂軀以效犬馬柰何才蹇福

薄志欲前而力不逮功未就而病巳先臣自待罪