Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-08.djvu/97

此页尚未校对


下覆載生成不忍一物失𠩄憫臣輿病討賊𠩄備

嘗之苦哀臣忍死待罪不得已之情念福薄之有

限憐SKchar瘠之無期准令旋師之日放歸田里豈曰

保全餘息尚圖他日之效苟遂丘首臣亦感 㤙

地下能忘㗸結之報乎臣不勝哀懇祈望之至

  移置驛傳䟽 正徳十三年月二十五日

據江西按察司分巡嶺北道兵備副使楊璋呈奉

臣批據南安府大𢈔縣峰山里民朱仕玞等連名

告稱本里先因敵禦輋賊正徳十一年𬒳賊復𬽦