Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-13.djvu/143

此页尚未校对


尼曵杖逍遙一去不復来幽泉鳴咽而含悲群巒

拱揖如相送俯仰宇宙千載相望堕山喬嶽尚𬒳

其光峻極配天無敢頡頏嗟予瞻眺門墻外何能

彷彿窺室堂也来攀附攝遺跡三千之下不知亦

許再拜占末行吁嗟乎㤗山之髙其髙不可極半

壁囬首此身不覺巳在東斗傍

 京師詩八首 弘治乙丑年改除兵部主事時作

  憶龍泉山

我愛龍泉寺寺僧頗踈野盡日坐井欄有時卧松