Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-14.djvu/11

此页尚未校对


  贈别黃宗賢

古人戒従惡今人戒従善從惡乃同汚従善翻滋

怨紛紛嫉𡝭興指謫相非訕自非篤信士依違多

背面寧知竟漂流淪胥亦汚賤卓㢤汪陂子𡚒身

勇厥踐拂衣還舊山霧𨼆期豹變嗟嗟吾黨賢白

黒匪難辯

 歸越詩五首 正徳壬申年陞南京太僕寺少卿便道歸越作

  四明觀白水二首

邑南富巖壑白水尤奇觀興来每思徃十年就兹