Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-14.djvu/24

此页尚未校对


月是何人到家好謝二三子莫向長沮錯問津

  送蔡希顔三首

   正徳癸酉冬希淵赴南宫試訪予滁陽遂

   留閱歳既而東歸問其故辭以疾希淵與

   予論學瑯琊之間於斯道既釋然矣别之

   以詩

風雪蔽曠野百鳥凍不翻孤鴻亦何事噭噭遡寒

雲豈伊稻梁計獨徃求其群之子𦕈萬鍾就我滁

水濵野寺同逰請春山共攀援鳥鳴幽谷曙伐木