Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-16.djvu/150

此頁尚未校對


子澄舉進士方爲刑部員外郎澄之兄曰津

  謚襄惠兩峰洪公墓誌銘

特進光祿大夫柱國太子太保刑部尚書兼都察

院左都御史致仕洪公以嘉靖二年四月十九日

薨時年八十有一矣訃聞 天子遣官九諭祭錫

謚襄惠 賜𦵏錢塘東穆塢之原其嗣子澄將以

明年乙酉月日舉𦵏事以幣以狀来請銘維洪氏

世顯扵鄱陽自宋太師忠宣公皓始賜第扵錢塘

西湖之葛嶺三子景伯景嚴景盧皆以名徳相承