Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-16.djvu/180

此页尚未校对


之靈皆性也人得氣以生而靈隨之譬之月在天

物各隨其分而受之江湖淮海此月也池沼此月

也溝渠此月也坑塹亦此月也豈必物物而授之

心者月之魄也性者月之光也情者光之𤼵扵物

者也其𠩄論造後儒多未之及居閑十餘年海内

士夫交章論薦不輟及 今上即位始遣官優禮

𡻕時存問將復起公而公巳沒時嘉靖三年三月

十一日夀七十五矣贈太傅謚文恪祭𦵏有加禮

四子延喆中書舍人延素南京中軍都督府都事