Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-16.djvu/2

此页尚未校对


王文成公全書卷之二十三

 外集五 

  興國守胡孟登生像記 壬戌

弘治十年胡公孟登以地官副郎謫貳興國越三

年㩴知州事公旣久扵其治乃奸鋤利植而民以

大和又眀年壬戌擢浙江按察司僉事以去民旣

留公不可則相率祀公之像以報公徳而學宮之

左有疉山祠以祀宋臣謝枋得者舊矣其士曰合

祀公像扵是嗚呼吾州違胡元之亂以入扵