Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-16.djvu/200

此页尚未校对


予顓弱實頼友朋砥礪切磋庶㡬有成死者生者

索居離羣静言永懷中心若焚墓草再靑甫兹馳

奠遥望嶺雲有淚如霰嗚呼哀㢤予復何言尚饗

  祭浰頭山神文 戊寅

正徳十三年戊寅二月十五日甲申提督軍務

都御史王某謹以剛鬛柔毛昭告于浰頭山川之

神惟廣谷大川阜財興物以域民畜衆故古者諸

侯祭封内山川亦惟其有功扵民然地靈則人傑

人之無良亦足以爲山川之羞兹𡈽爲盗賊𠩄盤