Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-16.djvu/41

此页尚未校对


上求龜山之學庻乎書院之復不爲虚矣書院在

錫百瀆之上東望梅村二十里而遥周太伯之𠩄

従逃也方華氏之讓地爲院鄊之人與其同門之

士争相趨事若恥扵後太伯之遺風尚有存焉特

世無若先生者以倡之耳是亦不可以無書

  應天府重修儒學記 甲戌

應天京兆也其學爲東南敎本國初以爲太學洪

武辛酉始改創焉再修扵正徳之巳酉自是而後

浸以敝圯正徳壬申府尹張公宗厚始議新之未