Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-17.djvu/159

此页尚未校对


骨不得不從 陛下而求一表𭧂者也臣自去𡻕

乞 恩便道歸省 陛下垂憫烏鳥且念臣父係

侍從舊臣特 推非常之恩賜之存問臣父先扵

正德九年嘗𮐃 朝廷推恩進階臣伏覩 制詞

有云直道見沮扵權奸晚節遂安扵静退則當時

先帝固已洞知臣父之枉矣臣又伏覩 陛下即

位詔書内開自弘治十八年五月十八日以後大

小官貟有因忠直諌諍及守正𬒳害去任等項各

該衙門備查奏請大臣量進階級并與應得 恩