Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-18.djvu/120

此页尚未校对


大山搜扒不得過境深入尤爲地方之幸

  批准惠州府給由呈正徳十三年月二十四日

據知府陳祥申給由事㸔得知府陳祥政著循良

才堪統馭近因興師之舉且遅考績之行今夲官

従本院征勦叛賊効勞備至斬𫉬居多巢穴悉

皆掃平地方已就寧靖既喜奏功扵露布𠃔宜上

最扵天曹際賞功之典另行外仰該府即便照例

起送給由申繳

  批攻取河源賊巢呈三月二十三日