Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-18.djvu/66

此頁尚未校對


重也舊制提牢月更主事一人至是弘治庚申

十月而予⿺辶商來當事夫予天下之至拙也其平居

無恙一遇紛擾且支離厭倦不能酬酢况茲多病

之餘疲頓憔悴又其平生至不可強之日而毎歲

决獄皆以十月下旬人懐疑懼多亦變故不測之

虞則又至不可爲之時也夫其天下之至繁也至

猥也至重也而又⿺辶商當天下至拙之人值其至不

可強之日與其至不可爲之時是亦豈非天下之

至難也以予之難不敢忘昔之治扵此者将求私