Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-18.djvu/67

此页尚未校对


淑之而㕔壁舊無題名搜諸故牒則存者僅百一

耳大懼泯沒使昔人之善惡無𠩄考徵而後來者

益以畏難苟且莫有𠩄𮗚感扵是廼悉取而書之

㕔壁雖其旣亡者不可復追而将來者尚無窮巳

則後賢猶将有可别擇以為従違而其間苟有天

下之至拙如予者亦得以取法明善而免過愆将

不為無小𥙷然後知予之𠩄以為此者固亦推己

及物之至情自有不容扵巳也矣弘治庚申十月