Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-19.djvu/120

此页尚未校对


王文成公全書卷之三十一

 山東鄉試録 弘治甲子 前序已刻前卷

 四書

  所謂大臣者以道事君不可則止

負大臣之名盡大臣之道者也夫大臣之所以為

大臣正以能盡其道焉耳不然何以稱其名哉昔

吾夫子因季子然之問以由求可為大臣而告之

以為大臣之道未易舉也大臣之名可輕許乎彼

其居於廟堂之上而為天子之股肱處扵輔弼之