Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-19.djvu/222

此页尚未校对


  山東鄕試録後序

  弘治甲子秋八月甲申山東鄕試録成考試

  官刑部主事王守仁既序諸首簡所以紀試

  事者慎且詳矣鼎承乏執事後有不容無一

  言以申告豋名諸君子者夫山東天下之巨

  藩也南峙㤗岱為五嶽之宗東滙滄海會百

  川之流吾夫子以道德之師鍾靈毓秀挺生

  於數千載之上是皆窮天地亘古今超然而

  獨盛焉者也然陟㤗岱則知其髙觀滄海則