Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-19.djvu/83

此页尚未校对


  行嶺北道淸查贑州錢糧牌十月二十三日

照得本院及嶺北守廵該道幷贛州府衛所縣問

完批申呈詞囚犯𥿄米工價𧷢罰等項及官厰日

逐𭣣到商税銀兩俱經該官府追𭣣貯庫以備軍

餉年久未經淸查該府官吏更換不常中間恐有

那移侵漁隱漏等情爲此仰抄案囬道即便親詣

贛州府庫督同該府官先將正徳十二年二月起

正徳十五年九月終止各項𥿄米工價𧷢罰商

稅等項銀兩卷簿逐一淸查盤理要見軍前用過