Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-20.djvu/4

此页尚未校对


  追贈新建伯父諱華字徳輝别號實菴晚稱

  海日翁嘗讀書龍泉山中又稱為龍山公成

  化辛丑

賜進士及第第一人仕至南京吏部尚書進封新

  建伯龍山公常思山隂山水佳麗又為先世

  故居復自姚徙越城之光相坊居之先生甞

  築室陽明洞洞距越城東南二十里學者咸

  稱陽明先生云

憲宗成化八年壬辰九月丁亥先生生