Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-23.djvu/5

此页尚未校对


并殺之其酋曰父忠而子孝殺之不祥與之食不

顧賊憫其誠孝容令綴羊革褁尸負之而出得歸

𦵏禾山洪武二十四年御史郭純始備上其事得

立廟死𠩄錄用彦逹彦逹痛父以忠死躬耕養母

麄衣惡食終身不仕性常之殁彦逹時年十六云

  遯石先生傳

           祭酒胡儼撰

翁姓王氏諱與凖字公度浙之餘姚人晉右軍將

軍羲之之裔也父彦逹有隱操祖廣東叅議性常