Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-24.djvu/113

此页尚未校对


之叛平廣西思恩田州及斷藤八寨之賊功烈尤

著且博極經史䆒心理學倡明良知之訓洞暢本

源至今為人士所宗不幸其殁也遽為忌者䟽論

遂削去伯爵并 恤典贈謚迄今人以為恨巳故

原任南京兵部尚書湛若水廣東廣州府増城縣

人舉弘治乙丑科進士歷官三十餘年立朝正大

重厚有休休有容之風治事經緯詳明有濟世匡

時之畧尤倡明正學以接引後進為己任自始至

終孜孜忘倦凡所造就多為時名流致仕家居逾